Mobile Care ແມ່ນບໍລິການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຜູ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື.ພຽງແຕ່ທ່ານຈ່າຍ 500 ກີບ/ວັນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນ 24h/7. ວົງເງິນຈ່າຍສິນທົດແທນສູງເຖີງ 100,000,000 ກີບ ເມື່ອມີອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນ.

ທ່ານຍິນດີໃຊ້ຈ່າຍເງິນນັບເປັນໝື່ນກີບຕໍ່ວັນເພື່ອນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 3G ຫຼີິນ Facebook, youtube ເທີງໂທລະສັບ? ເປັນຫຍັງທ່ານຈື່ງບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນພຽງ 500 ກີບ/ວັນ ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ?

ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຄືການເດີນທາງບໍ່ມີວັນຢຸດ ແລະ ໂລກອ້ອມຂ້າງປ່ຽນແປງໄປເລີືອຍໆ. ທຸກວັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບອຸປະສັກແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອຸປະຕິເຫດທີ່ຄາດຄິດບໍ່ເຖີງ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຊີວິດເຮົາອົບອຸ້ນ-ມີຄວາມສຸກແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງການ.

ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມບໍລິການງ່າຍໆ, ພຽງແຕ່ພິມຂໍ້ຄວາມ SMS M1 ຫຼື M2 ຫຼື M3 ສົ່ງ 247 ຫຼື ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມບໍລິການທີ່ນີ້

ເຂົ້າຮ່ວມງ່າຍໆ